Výzkum

Máme dlouholetou zkušenost s návrhem, realizací i provozováním vertikálních filtrů s vegetací, protože naši zakladatelé (jednatelé) jsou přímo napojeni na výzkumné prostředí Vysokého učení technického v Brně.

Jeden z vytyčených cílů máme splněn - získali jsme statut "univerzitní firmy", neboli Spin-off VUT v Brně. Co to znamená? V podstatě:

  • budeme v praxi uplatňovat nejnovější výsledky z výzkumu, které by jinak zapadly do šuplíků
  • pro návrh čistíren a jejich optimální provozní nastavení budeme využívat know-how, získané při výzkumné činnosti
  • máme právo využívat nejnovější výsledky VUT v Brně na základě ličenční smlouvy o využití výsledků

Zároveň ale musíme naší univerzitě dělat dobré jméno. Sami jsme se zavázali, že budeme s našimi čistírnami dosahovat nejlepších výsledků, kterých lze při návrhu, realizaci a provozu přírodních řešení dosáhnout.

Nejlepší výsledky = nejnižší možné znečištění na odtoku z čistírny, za jehož vznikem stojí minimum úsilí provozovatele a minimální uhlíková stopa za provozem čistírny.

Co je to spin-off firma?

Z nejrůznějších definic lze vybrat tu, která vymezuje spin-off firmu jako podnikatelský subjekt založený za účelem komercializace duševního vlastnictví, vytvořeného na výzkumné organizaci (v tomto případě Vysoké učení technické v Brně). Provázání firmy a univerzity obecně může být různě těsné. Škola přímo vkládá svoje duševní vlastnictví do nově vznikajícího podniku a získává v něm podíl, nebo vkládá duševní vlastnictví do podniku formou licence (což bude náš případ), nebo nový podnik založí zaměstnanci univerzity na svém osobním know-how (také toto je náš případ) a vazby na školu jsou pouze neformální.

VUT definuje spin-off firmu ve svých vnitřních normách jako právnickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, se kterou uzavřelo smlouvu o užívání označení spin-off firma VUT (nebo podobné) a na jejímž podnikání se účastní formou nepeněžitého nebo peněžitého vkladu, formou smlouvy o převodu nebo licencí duševního vlastnictví.